KOSTEN

Wat kost het?

Gewone bijstand
De kosten bestaan uit 3 aspecten:
 1. de kosten van de advocaat of de vaste, algemene kosten voor de werking van het kantoor
 2. het ereloon
 3. de gerechtskosten
De kosten bestaan over het algemeen uit: briefpapier, kopie, software, telefoon, verplaatsingskosten, personeel, enz.

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat of zijn medewerkers geleverde diensten. Het ereloon kan volgens verschillende criteria worden berekend:
 • Volgens een uurtarief: het aantal uren dat aan een zaak gewerkt wordt, wordt vermenigvuldigd met het uurtarief. U kunt vragen om op regelmatige tijdstippen op de hoogte te worden gehouden van het aantal gepresteerde uren. Het uurtarief hangt af of de zaak dringend is, de aard van de zaak,...
 • Volgens de waarde van de zaak: de cliënt betaalt een bepaald percentage.
 • Volgens de geleverde prestaties: de cliënt betaalt volgens het geleverde werk, het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad, het resultaat, de hoogdringendheid.
 • Jaarcontract: deze methode wordt eerder toegepast door bedrijven die verschillende zaken aan het kantoor bezorgen.
De gerechtskosten zijn de kosten die de advocaat in het kader van een procedure heeft moeten betalen aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties.

Sedert 2014 zijn advocaten tevens onderworpen aan de BTW, zodat wij thans verplicht zijn 21% BTW bovenop onze prestaties en kosten aan te rekenen.

Bij het eerste gesprek worden de te verwachten erlenonen en kosten samen overlopen zodat u zeker niet voor verrassingen komt te staan.
Prodeo of tweedelijnsbijstand
Ik werk tevens als prodeo advocaat. De kosten van de advocaat en het ereloon zijn dan kosteloos. Een (kleine) eigen bijdrage kan - afhankelijk van het inkomen en gezinssamenstelling - door de Voorzitter van het Bureau Juridische Bijstand evenwel worden weerhouden.

Hier kunt u nagaan of u al dan niet voor tweedelijnsbijstand in aanmerking komt: http://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Pro%20Deo/inkomensgrenzen010416.pdf.

De gerechtskosten zijn niet gratis en vallen niet onder de werking van de tweedelijnsbijstand. Hiervoor kan ik wel een bijkomende procedure kosteloze rechtsbijstand instellen, wat maakt dat alle kosten in het kader van de procedure (incl. uitvoeringskosten van een gerechtsdeurwaarder) eveneens kosteloos worden.

Indien u tussenkomst wenst via de tweedelijnsbijstand dient u bij de eerste afspraak mee te brengen:
 • kopie van de identiteitskaart of paspoort
 • een attest van de samenstelling van uw gezin
 • (attest aan te vragen op de burgerlijke stand van de gemeente) (het attest mag niet ouder zijn dan 15 dagen)
 • recent bewijs (van de laatste drie maanden) van uw inkomen en dat van de personen waarmee u samenwoont. (loonfiches of attest ziekte-uitkering of invaliditeitsuitkering of attest van het ocmw, laatste aanslagbiljet van de personenbelastingen) (voor zelfstandigen onder meer de laatste BTW aangifte)
 • Deze bijlage ingevuld en ondertekend