KOSTEN

Wat kost het?

Gewone bijstand

Vooraf een exacte begroting maken van de totale kosten en erelonen voor de afhandeling van uw volledig dossier is niet vanzelfsprekend. Geen twee zaken zijn identiek en de kostprijs is bovendien afhankelijk van diverse factoren.

Ik vind het daarom zeer belangrijk U tijdens het eerste gesprek te informeren over de tarieven van erelonen en kosten die zullen worden gehanteerd. Op die manier komt u achteraf zeker niet voor verrassingen te staan.

Het kantoor maakt over het algemeen een onderscheid tussen erelonen voor juridische prestaties, administratieve kosten en gerechtskosten.

Sedert 2014 zijn advocaten tevens onderworpen aan de BTW, zodat wij thans verplicht zijn 21% BTW bovenop onze prestaties en kosten aan te rekenen.
  • Het ereloon wordt als volgt berekend:
    • Prestaties tijdens de kantooruren (08u00 - 19u00): vanaf € 100 / uur excl. BTW
    • Prestaties 's avonds (19u00 - 00u00): vanaf €120 / uur excl. BTW
    • Prestaties 's nachts (00u00 - 08u00): vanaf €150 / uur excl. BTW
De prestaties worden in principe overdag verricht. De prestaties zullen enkel 's avonds of 's nachts worden verricht wanneer er geen andere mogelijkheid bestaat. Het betreft bijvoorbeeld het verlenen van bijstand tijdens een politioneel verhoor dat plaatsvindt tussen 19u00 's avonds en 08u00 's morgens.

Het vermeld ereloon betreft het minimumereloon. Naargelang de complexiteit van het dossier kan het ereloon toenemen. Over het ereloon worden duidelijke afspraken gemaakt bij het openen van het dossier.

  • Administratieve kosten:
De administratieve kosten van de advocaat zijn enerzijds de vaste, algemene kosten voor de werking van het kantoor en anderzijds de specifieke, aan een welbepaald dossier toe te rekenen kosten.

Voor deze kosten wordt een forfait gerekend van 12% op het ereloon. Verplaatsingskosten worden apart gerekend aan 0,50 EUR per kilometer (excl. BTW).

  • Gerechtskosten:
De gerechtskosten zijn de kosten die de advocaat in het kader van een procedure heeft moeten betalen aan derden, zoals o.m. deurwaarderskosten (dagvaarding, uitvoeringskosten…), rolrechten, vertalingen, attesten, opzoekingen…

Deze kosten worden steeds doorgerekend aan de effectieve kostprijs.

Op regelmatige basis zal een provisiefactuur worden overgemaakt, en dit in functie van de reeds geleverde prestaties en de gemaakte kosten. Bij het afsluiten van een dossier wordt de eindafrekening opgemaakt.

Belangrijk om te weten: wanneer er na een eerste consultatie geen dossier wordt opgestart of indien U wenst langs te komen voor een vrijblijvend advies of informatie omtrent een juridische kwestie, bedraagt de eerste consultatie € 75,00 excl. BTW.
Prodeo of tweedelijnsbijstand

Onder bepaalde voorwaarden kan u in aanmerking komen voor pro deo bijstand.

In dat geval wordt het ereloon van uw advocaat geheel of gedeeltelijk ten laste genomen door de Belgische Staat. Een (kleine) eigen bijdrage kan - afhankelijk van het inkomen en gezinssamenstelling - door de Voorzitter van het Bureau Juridische Bijstand evenwel worden weerhouden.

Ik kan samen met U een aanvraag indienen bij het Bureau voor Juridische Bijstand teneinde na te gaan of U in aanmerking komt voor pro deo bijstand.